4school

Довідник з англійської мови 0

Ступені порівняння прикметників (The Degrees of Comparison of Adjectives)

Прикметник виражає ознаку, якість або властивість предметів, явищ та істот і відповідає на запитання який? (what?) a green bench, a blue shirt, a new dress. Ступені порівняння прикметників (The Degrees of Comparison of Adjectives)...

Довідник з англійської мови 0

Займенник all

Займенник all в англійській мові може вживатися як займенник-іменник, так і як займенник-прикметник. All означає “вся”, “весь”, “все”, і т. д. Найчастіше all вживається із незлічуваними іменниками або з іменниками в множині (в такому...

Довідник з англійської мови 0

Займенники (a) little, (a) few

Обчислювані іменники Необчислювані іменники A few (небагато, але достатньо) A little (небагато, але достатньо) I have a few friends in Moscow. — У мене декілька друзів у Москві. She has got a little time...

Довідник з англійської мови 0

Неозначені займенники (The Indefinite Pronouns)

Невизначені займенники в англійській мові вказують на невідомі, невизначені предмети, ознаки, кількості. Вони не вказують на конкретні предмети або людей, а використовуються для опису їх в загальному, в цілому. None of them have come...

Довідник з англійської мови 0

Відносні займенники (The Relative Pronouns)

Відносні займенники в англійській мові (who, whom, that, which) використовуються для введення  додаткових відомостей про кого-небудь або про що-небудь, вже сказане. I know the book that you are describing. — Я знаю книгу, про...

Довідник з англійської мови 0

Питальні займенники (The Interrogative Pronouns)

Питальні займенники в англійській мові використовуються для задання питань. Деякі з них можуть вказувати тільки на людей (наприклад, “Who“) а деякі на предмети і людей (наприклад, “What“).  За допомогою питальних займенників задають спеціальні питання,...

Довідник з англійської мови 0

Вказівні займенники (The Demonstrative Pronouns)

Як випливає з назви, вказівні займенники в англійській мові використовуються для вказівки на що-небудь або кого-небудь. Вказівні займенники можуть мати форми однини та множини: Однина Множина this — цей, ця, це these — ці...

Довідник з англійської мови 0

Зворотні займенники (The Reflexive Pronouns)

Від присвійних займенників my, our, your тощо шляхом додавання закінчень -self (в однині) і -selves (у множині) утворюються зворотні займенники myself, ourselves, yourselves тощо, які часто відповідають українським себе в різних відмінках, сам або...

Довідник з англійської мови 0

Присвійні займенники (The Possessive Pronouns)

Присвійні займенники мають дві форми: відносну, яка вживається лише як означення до іменника, та абсолютну, яка вживається самостійно, тобто без іменника. Особові займенники Присвійні займенники Переклад присвійних займенників відносна форма абсолютна форма I my...

Довідник з англійської мови 0

Особові займенники (The Personal Pronouns)

Займенник — частина мови, що лише вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає їх. В англійській мові займенники поділяються на: особові, присвійні, зворотні, вказівні, неозначені, питальні.   Особові займенники (The Personal Pronouns)...

%d блогерам подобається це: